26 มีนาคม 2562

ดูบทความสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนมาก (สมัครทางเว็บไซต์)

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนมาก (สมัครทางเว็บไซต์)

 

ประกาศสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
สายวิชาการ
1. คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ตำแหน่งอาจารย์สาธิตAD สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ค. 2561

2. คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ตำแหน่งอาจารย์สาธิตAD สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ค. 2561

3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ก.ค. 2561

4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ก.ค. 2561

5. (ขยายเวลา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ก.ค. 2561

6. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (แขนงวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ก.ค. 2561

7. (ขยายเวลา) สถาบันการขนส่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ก.ค. 2561

8. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (แขนงวิชาการเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ก.ค. 2561

9. ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 03 ส.ค. 2561

10. (ขยายเวลา) คณะจิตวิทยา อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 07 ส.ค. 2561

11. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ส.ค. 2561

12. (ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ส.ค. 2561

13. (ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ส.ค. 2561

14. (ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ส.ค. 2561

15. (ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ส.ค. 2561

16. (ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ส.ค. 2561

17. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ส.ค. 2561

18. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นักวิจัย AR-5 จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค. 2561 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


สายปฏิบัติการ

1. คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          03/07/2561            31/07/2561

              

2. สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        02/07/2561            31/07/2561

              

3. คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         05/07/2561            31/07/2561

              

4. (ขยายเวลา) คณะอักษรศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         02/07/2561            31/07/2561

              

5. คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         10/07/2561            31/07/2561

              

6. (ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P6 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          29/06/2561            31/07/2561

              

7. (ขยายเวลา) สำนักตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P7 ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          01/06/2561            31/07/2561

              

8. (ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         12/06/2561            31/07/2561

              

9. (ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        12/06/2561            31/07/2561

              

10. คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        16/07/2561            31/07/2561

              

11. คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (เทคนิคการแพทย์) P7 ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         16/07/2561            31/07/2561

              

11. คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         03/07/2561            31/07/2561

              

12. คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          16/07/2561            31/07/2561

              

13. (ขยายเวลา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่           01/07/2561            31/07/2561

              

14. คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่           16/07/2561            01/08/2561

              

15. (ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          03/07/2561            02/08/2561

              

16. (ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        03/07/2561            02/08/2561

              

17. คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่           09/07/2561            03/08/2561

              

18. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        05/07/2561            03/08/2561

              

19. ศูนย์สื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่            20/07/2561            03/08/2561

              

20. สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        19/07/2561            03/08/2561

              

21. (ขยายเวลา) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         03/07/2561            03/08/2561

              

22. (ขยายเวลา) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         03/07/2561            03/08/2561

              

23. ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          20/07/2561            03/08/2561

              

24. ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         20/07/2561            03/08/2561

              

25. ศูนย์สื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         20/07/2561            03/08/2561

              

26. (ขยายเวลา) สถาบันวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        06/07/2561            05/08/2561

              

27. (ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          05/07/2561            05/08/2561

              

28. (ขยายเวลา) สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         06/07/2561            06/08/2561

              

29. (ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่           07/07/2561            06/08/2561

              

30. (ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          07/07/2561            06/08/2561

              

31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         25/07/2561            08/08/2561

              

32. (ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        11/07/2561            09/08/2561

              

33. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        12/07/2561            13/08/2561

              

34. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        12/07/2561            13/08/2561

              

35. บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         25/07/2561            15/08/2561

              

36. คณะเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        16/07/2561            15/08/2561

              

37. (ขยายเวลา) สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          10/07/2561            16/08/2561

              

38. (ขยายเวลา) คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่           08/06/2561            16/08/2561

              

39. (ขยายเวลา) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        16/07/2561            17/08/2561

              

40. (ขยายเวลา) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        16/07/2561            17/08/2561

              

41. (ขยายเวลา) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          16/07/2561            17/08/2561

              

42. (ขยายเวลา) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         16/07/2561            17/08/2561

              

43. (ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         19/07/2561            20/08/2561

              

44. (ขยายเวลา) ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่       19/07/2561            20/08/2561

              

45. สถาบันวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          12/07/2561            31/08/2561

              

46. (ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตราประจำหน่วยศัลยกรรมผู้ป่วยใน(ห้องผ่าตัด)

รับสมัครตั้งแต่          06/07/2561            31/08/2561

              

47. (ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำโรงพยาบาลคณะฯ

รับสมัครตั้งแต่           06/07/2561            31/08/2561

              

48. (ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

รับสมัครตั้งแต่          06/07/2561            31/08/2561

              

49. (ขยายเวลา) ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด            13/07/2561            31/08/2561

              

50. (ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่          06/07/2561            31/08/2561

              

51. (ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่          29/06/2561            31/08/2561

              

52. (ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ช่างทันตกรรม) P8 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่        24/07/2561            31/08/2561

              

53. สถาบันวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่         12/07/2561            31/08/2561

              

54. (ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำหออภิบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาบคณะฯ

รับสมัครตั้งแต่           06/07/2561            31/08/2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

18 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 923 ครั้ง

Engine by shopup.com