27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครตำแหน่งธุรการและอำนวยการ บัดนี้ถึง 31 ก.ค.61

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครตำแหน่งธุรการและอำนวยการ บัดนี้ถึง 31 ก.ค.61

 

ประกาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งธุรการและอำนวยการ


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรร 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
2. เพศชาย/หญิง เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นไป กรณีเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเดศษ
4. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำานร่วมกับผู้อื่นได้


วิธีการสมัคร
กรอกข้อความในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าทำงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 ส่งมาทาง E-mail : hrm.aerothai@gmail.com ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันตอบกลับทาง E-mail ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าทำงานได้ทาง https://www.aerothai.co.th/th/careers/work-job หัวข้อ ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่ง "ธุรการและอำนวยการ"


ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยถือวันที่ส่ง E-mail เป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร 1

ไฟล์ประกาศรับสมัคร 2

ดาวน์โหลดใบสมัคร

18 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 2989 ครั้ง

Engine by shopup.com