27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครหลายอัตรา ปิดรับ 16 ก.ย.61ั

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครหลายอัตรา ปิดรับ 16 ก.ย.61ั

 

 

 


ธนาคารแห่งประเทศไทย รับตำแหน่งด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านบริหารความเสี่ยง, ด้านธุรการและบริการอาคาร ด้านารบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไป


ตำแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนบริหารความเสี่ยงภาพรวม ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร

(ปิดรับสมัคร วันที่ 9 กันยายน 2561)

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การธนาคารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี)ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์/วิจัยด้านเศรษฐกิจการเงิน หรือสถาบันการเงิน หรือตลาดการเงิน หรือการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ขั้นตอนดำเนินการ

 • 1. รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
 • 2 ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
 • 3. ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
 • 4. โปรดกรอกข้อมูลการสมัครงานให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบสมัครงาน ทั้งนี้ ถึงแม้ผู้สมัครจะแนบ Resume แล้ว แต่ต้องกรอก ใบสมัครงาน ของ ธปท. ให้ครบถ้วนเช่นกัน
 • 5. ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
 • 6. การเข้ามาร่วมกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอน โปรดแต่งกายสุภาพ
 • 7. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ

2. ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน (ฝนช.)

(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 กันยายน 2561)

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • ปริญญาโทขึ้นไป โดยต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการเงินการธนาคาร การบัญชี การบริหารธุรกิจ (การเงิน/การบริหารทั่วไป) เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 1 วุฒิ
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบ (Audit) ธุรกิจสถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือธุรกิจอื่นอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี)ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ

การทดสอบ

 • สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว แต่มีการเขียนบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องก่อนการสอบสัมภาษณ์ โดยแจ้งเมล์ผู้ผ่านคัดกรอง วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561

ขั้นตอนดำเนินการ

 • สัมภาษณ์ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 ก.ค. 2561
 • สัมภาษณ์ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 ส.ค. 2561
 • สัมภาษณ์ครั้งที่ 3 วันที่ 26-28 ก.ย. 2561
 • หากได้ผู้สอบผ่าน ครบ 3 อัตรา แล้วจะปิดการรับสมัครก่อนกำหนด (16 ก.ย. 2561) และในรอบระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ผู้สมัครที่เคยมาสอบครั้งที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถมาเข้าสอบในครั้งต่อไป

3. ตำแหน่งงาน ด้านบัญชี

ความรับผิดชอบหลัก

 • ธปท. ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่งที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษา สาขาและ/หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน การเงินและบัญชี ตรวจสอบกิจการภายใน เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือเทียบเท่า
 • มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

4. ตำแหน่งงาน ด้านเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • การคิดเชิงวิเคราะห์
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จและพยายามพัฒนาตนเอง
 • มีทัศนคติที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์
 • การสื่อสาร

ขั้นตอนดำเนินการ

 • - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ครั้งที่1/2561 : ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานตามประกาศ(ศึกษารายละเอียดในไฟล์ดาวน์โหลด) และสามารถสมัคร/อัพเดท Profile ในระบบ ภายในวันที่ 10 เม.ย 2561

5. ตำแหน่งงาน ด้านการเงิน

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการเงิน การเงินการธนาคาร หรือเทียบเท่า
 • มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • การคิดเชิงวิเคราะห์
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จและพยายามพัฒนาตนเอง
 • มีทัศนคติที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์
 • การสื่อสาร

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ครั้งที่1/2561 : ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานตามประกาศ(ศึกษารายละเอียดในไฟล์ดาวน์โหลด)และสามารถสมัคร/อัพเดท Profile ในระบบ ภายในวันที่ 10 เม.ย 2561

6. กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)

ความรับผิดชอบหลัก

 • การบริหารงานที่สำคัญ : นโยบายและงานวิจัยเศรษฐกิจการเงิน ตลาดการเงิน Foreign Exchange Operations นโยบายและการกำกับสถาบันการเงิน โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เสถียรภาพทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ Data Analytics Cyber security ด้านกฎหมาย
 • ความท้าทายและการเรียนรู้ : ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกรอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รับผิดชอบงานที่สร้างความภาคภูมิใจและท้าทายศักยภาพ รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • ประสบการณ์ทางการบริหาร 3 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนดำเนินการ

 • ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสมัครงานออนไลน์ และเลือกสมัครออนไลน์

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • เงื่อนไขการจ้างงาน : ระยะเวลาจ้าง 3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด)

7. โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มงานสำคัญของ ธปท. (Critical Areas เช่น Economics /Econometrics /Finance / Financial Economics / Economics and Finance / International Law / Business Administration (Banking and Finance) และมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท.
 • ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

8. นักวิจัย / นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ สถาบันวิจัยฯ ประเมินว่าเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สถาบันวิจัยฯ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ (1) ประวัติย่อ (CV) (2) List ผลงานวิจัยทั้งหมด (3) บทคัดย่องานวิจัยสั้น ๆ ไม่เกิน 5 บทความ และ (4) งานวิจัยชุดสมบูรณ์ 1 เรื่อง

ความรับผิดชอบหลัก

 • ผลิตงานวิจัยเชิงลึกเพื่อรองรับการดำเนินนโยบายของ ธปท. และศึกษาวิจัยประเด็นเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
 • พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิจัย วิเคราะห์ หรือติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
 • พัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่แวดวงวิชาการและสาธารณชน

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ สถาบันวิจัยฯ ประเมินว่าเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สถาบันวิจัยฯ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ (1) ประวัติย่อ (CV) (2) List ผลงานวิจัยทั้งหมด (3) บทคัดย่องานวิจัยสั้น ๆ ไม่เกิน 5 บทความ และ (4) งานวิจัยชุดสมบูรณ์ 1 เรื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี TOEIC ขั้นต่ำ 650 หรือเทียบเท่า โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • มีทักษะและความสามารถในการทำงานวิจัย
 • มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

การทดสอบ

 • การสอบสัมภาษณ์ (มีการสอบข้อเขียนและการทดสอบด้านจิตวิทยาประกอบการสัมภาษณ์)
 • ธปท. ขอสงวนสิทธิ์เพื่อดำเนินการคัดเลือกทุกๆ สิ้นเดือน

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 31,350 + คุณสมบัติเพิ่มเติมตามเกณฑ์ของ ธปท.
 • ระยะเวลาจ้าง 3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
 • สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ โทร.0-2356-7205

9. ตำแหน่งงาน ด้านอื่นๆ

ความรับผิดชอบหลัก

 • ด้านบริหารการสื่อสารองค์กร
 • วางแผน บริหาร วัดและประเมินผลกลยุทธ์การบริหารจัดการชื่อเสียงองค์กร (Reputation Management) ผ่าน Brand Platform 4 ช่องทาง คือ เอกลักษณ์ องค์กรและการนาใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการ การสร้างประสบการณ์ และช่องทางการสื่อสาร
 • บริหารโครงการเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงและแบรนด์ ธปท. รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ Brand Platform เป็นไปอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผลักดันการเสริมสร้างชื่อเสียงและแบรนด์ ธปท. ผ่านช่องทาง (1) ผลิตภัณฑ์และบริการ (2) ช่องทางกิจกรรมการสร้างประสบการณ์ขององค์กรต่อบุคลากรภายในและภายนอก ธปท.
 • ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 • วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการสื่อสารนโยบายของ ธปท. แก่ Foreign Stakeholders วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกและกว้าง ประสานงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเข้าพบของ Foreign stakeholders กับผู้ว่าการ
 • ดูแลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสถาบันการเงินกับหน่วยงาน / องค์กรระหว่างประเทศและสถาบันการเงินทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความสัมพันธ์ไปยัง stakeholdersกลุ่มต่าง ๆ
 • ด้านธุรการและบริหารอาคาร (Facilities Management)
 • วางแผน บริหาร ควบคุม ติดตามผล งานซ่อมแซม รวมถึงออกแบบและอำนวยการ ใช้อาคารสถานที่ และระบบวิศวกรรม พร้อมทั้งออกข้อกำหนด บริหาร และควบคุมดูแลผู้รับจ้างในงานจ้างซ่อมแซมระบบวิศวกรรมและอาคารสถานที่ประเมินติดตามสถานการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย เพื่อพัฒนาและวางแผนการป้องกันตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร
 • จัดหาพัสดุ 3 ประเภท ได้แก่การซื้อ การจ้าง การเช่า พร้อมวางแผนการจัดหาพัสดุตามแผนงานและงบประมาณ ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
 • บริหารจัดการงานบริการอาคารสถานที่ ดูแลรักษาโฉนด งานศิลปกรรม และของที่ระลึก
 • บริหารจัดการงานให้บริการตามสัญญาจ้าง
 • บริหารจัดการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ประกันภัย เสียภาษี โอนกรรมสิทธิ์ กรณีซื้อและขายยานพาหนะของ ธปท. พร้อมทั้งบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์
 • ด้านการรักษาความปลอดภัย
 • การรักษาความปลอดภัยภายในธนาคาร บุคคลสำคัญ การขนส่งธนบัตร การประมวลข่าว สืบสวน และความมั่นคงปลอดภัยของธนาคารทั้งระบบ
 • ประเมินติดตามสถานการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย เพื่อพัฒนาและวางแผนการป้องกันตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร
 • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายนอกเป็นพนักงาน โดยประสานงานร่วมกับสายงานต่างๆ ในการกำหนดวิธีคัดเลือก การออกแบบชุดคำถามเพื่อการสอบคัดเลือกพนักงาน พร้อมทั้ง ดำเนินการว่าจ้างและบรรจุพนักงาน และกระบวนการจ้างงานพนักงานสัญญาจ้างรายบุคคลโดยตรงมาปฏิบัติงานแทนพนักงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนบริหารกำลังคนของสายงานต่างๆ ในภาพรวม พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริหารเบื้องต้น ให้ได้คนตามความต้องการของสายงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของตำแหน่งงาน (Competency) และระบบการบริหารอาชีพพนักงาน (Career Management) การออกแบบเส้นทางอาชีพ (Career Path) เส้นทางอาชีพพิเศษ แนวทางการพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ (Career Development Roadmap: CDRM) และแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)
 • ดำเนินการและเสนอแนะกลยุทธ์การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของพนักงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตนตามค่านิยมร่วมจนเป็นเอกลักษณ์ของ ธปท.
 • บริหารและพัฒนาระบบงานสิทธิประโยชน์ บริหารงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์พิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำงบประมาณ ตั้งเบิกพึงได้ต่าง ๆ ของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับบำนาญ
 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และดำเนินการในเรื่องการกำหนดเป้าหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ข้อมูลย้อยกลับ (Feedback) เพื่อรักษาระดับของผลการปฏิบัติงานให้คงอยู่ในระดับมาตรฐาน และ / หรือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมัครออนไลน์

03 กันยายน 2561

ผู้ชม 2163 ครั้ง

Engine by shopup.com