22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติ ERT จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่ 15-19 ต.ค.61

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติ ERT จำนวน 81 อัตรา ตั้งแต่ 15-19 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 19 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


2. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จำนวน 12 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง ทุกสาขาวิชา

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
3. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
4. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.disaster.go.th หัวข้อ "การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" หรือที่เว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 850 ครั้ง

Engine by shopup.com