22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมรส.ผนึกภาคีจัดมหกรรมที่ดินโฉนดชุมชน สะท้อนแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิรูปที่ดิน

มรส.ผนึกภาคีจัดมหกรรมที่ดินโฉนดชุมชน สะท้อนแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิรูปที่ดิน

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

เมื่อวานนี้( 3 ตุลาคม 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมที่ดินโฉนดชุมชน เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้และเข้าใจ แนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่ปกติสุขของประชาชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเปิดงาน "มหกรรมที่ดินโฉนดชุมชน" ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 โดยในช่วงเช้านี้มีเวทีเสวนา “กำเนิดสิทธิชุมชน พลวัตสู่ โฉนดชุมชน” โดยคุณบุญ แซ่จุง เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.) ในหัวข้อ : ประสบการณ์และบทเรียนการดำเนินงานของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดที่ผ่านมา คุณนายไมตรี จงไกรจัก เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ในหัวข้อ ประสบการณ์และบทเรียนการดำเนินงานของเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง คุณธีรเนตร ไชยสุวรรณ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ในหัวข้อ : ประสบการณ์และบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) กรณี ชุมชนคลองไทรพัฒนา ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณเพียรรัตน์ บุญฤทธิ์

 

  


 

ส่วนช่วงบ่ายมีเวทีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน หนังตะลุง โดยคณะเยาวชนเมล็ดพันธุ์บันเทิง เวทีเสวนา “ประชาธิปไตยการกระจายอำนาจและสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน” โดย ดร.ณฐพงศ์จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในหัวข้อ ประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ การบริหารจัดการที่ดินภายใต้ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวมในสถานการณ์ปัจจุบัน อ.วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวข้อ  แนวทางโฉนดชุมชนกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกร ภาคใต้ คุณประยงค์ ดอกลำใยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม( พีมูฟ) หัวข้อ การดำเนินโนบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ที่มีผลกระทบกับการจัดการที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน คุณปรานมสมวงษ์ ProtectionInternational ( PI) หัวข้อ ผลกระทบจากการปกป้องสิทธิชุมชน ซึ่งดำเนินรายการโดยคุณสุรพล สงฆ์รักษ์ และการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมเสวนา และสรุปสังเคราะห์ประเด็นสำคัญ โดย คุณสมชาย ฝั่งชลจิตร การอ่านแถลงการณ์ “ยืนยันการบริหารจัดการที่ดินตามแนวทางโฉนดชุมชน” โดยคุณสุรพล สงฆ์รักษ์

05 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 110 ครั้ง

Engine by shopup.com