22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน Project-Based Learning ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน Project-Based Learning ประจำปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

09.00 น. - (5 ต.ค. 61)  ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานนักเรียน จากการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยโครงการดังกล่าว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา และมีการนำเสนอรูปแบบการสอนในรูปแบบโครงงาน โดยการให้ครูและนักเรียนร่วมกันจัดแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียน

 

 

การจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ผลงานของนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาล ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาในรูปแบบงานวัด ประกอบด้วย โครงงานเรียนรู้รูปแบบเงินตราอาเซียน , รูปแบบการเรียนรู้ตลาดจำลอง นอกจากนี้ยังมีโครงงานรูปแบบเรียนรู้อื่น ๆ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 10 โครงงาน ที่ได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้

 

 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกล่าวว่า มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา โดยนักเรียนเหล่านี้ ทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ทำการบ่มเพาะโดยมีเป้าประสงค์หลัก คือการให้เยาวชนเติบโตขึ้น เป็นคนดีของสังคมในอนาคต เสมือนกับการสร้างบ้านต้องมีรากฐานที่แข็งแรงดัง นั้นการที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการแสดงผลงานในครั้งนี้ขึ้น ก็เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง อันจะก่อให้เกิดการต่อยอดที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีต่อไปในอนาคต

 

05 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 127 ครั้ง

Engine by shopup.com