22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

เทศบาลนครรังสิต เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักปลัดเทศบาล

1. พนักงานจ้างทั่วไป(งานควบคุมระบบ) 3 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
1. มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ หรือ จักรยานยนต์
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
3. มีความสามารถในการพิมพ์หนังสือและใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้เป็นอย่างน้อย
4. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด/กะ ได้
5. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ เสาร์/อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
6. มีความอดทน อดกลั้น สามารถพูดจา ติดต่อสื่อสาร กับหน่วยงานราชการ กับประชาชนได้เป็นอย่างดี
7. สามารถอุทิศเวลาส่วนตัวให้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการได้
8. มีความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่/โครงสร้าง ของเทศบาล
9. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสงบ เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 เป็นต้น

2. พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานวิทยุ) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
1. มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ หรือ จักรยานยนต์
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
3. มีความสามารถในการพิมพ์หนังสือและใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้เป็นอย่างน้อย
4. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด/กะ ได้
5. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ เสาร์/อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
6. มีความอดทน อดกลั้น สามารถพูดจา ติดต่อสื่อสาร กับหน่วยงานราชการ กับประชาชนได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะในการพูด การใช้ภาษา การสรุปคำ/ประโยค ตามหลักการใช้ภาษาไทย
8. สามารถอุทิศเวลาส่วนตัวให้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการได้
9. มีความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่/โครงสร้าง ของเทศบาล
10. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสงบ เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496, พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง, พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 เป็นต้น

3. พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานดับเพลิง) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
1. อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. ทางด้านไฟฟ้าหรือทางช่างยนต์
3. สามารถปฏิบัติงานผลัด /กะ ได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและวิทยุสื่อสารได้
5. หากมีความชำนาญพื้นที่ในเขตเทศบาลนครรังสิต และมีทักษะดำน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


4. พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานขับรถยนต์ กู้ชีพกู้ภัย) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
1. อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
2. มีวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
4. มีสุขภาพแข็งแรง
5. หากมีความชำนาญพื้นที่ในเขตเทศบาลนครรังสิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านนิติการ) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-567-6000 ต่อ 400


สำนักการคลัง

1. พนักงานจ้างทั่วไป(งานจัดหาผลประโยชน์ฯ) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. ทุกสาขา
3. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
4. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้


สำนักการช่าง

1. พนักงานขับรถยนต์(งานไฟฟ้า) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
มีใบอนุญาตขับขี่ตรงตามประเภท สามารถขับรถยนต์ได้

2. พนักงานจ้างทั่วไป(งานสถานที่) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-567-6000 ต่อ 400

3. พนักงานขับรถยนต์(งานกำจัดขยะมูลฝอย) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
มีใบอนุญาตขับขี่ตรงตามประเภท สามารถขับรถยนต์ได้


4. พนักงานขับรถยนต์(งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
มีใบอนุญาตขับขี่ตรงตามประเภท สามารถขับรถยนต์ได้

5. พนักงานขับรถยนต์(งานซ่อมแซมฝาบ่อ) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
มีใบอนุญาตขับขี่ตรงตามประเภท สามารถขับรถยนต์ได้

6. พนักงานจ้างทั่วไป(งานธุรการ) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา (ป.6)
3. หากอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ


กองการศึกษา

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
โทร. 02-567-6000 ต่อ 1002 , 400

2. พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่สันทนาการ) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
โทร. 02-567-6000 ต่อ 1002 , 400

3. ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
โทร. 02-567-6000 ต่อ 1002 , 400

4. ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
โทร. 02-567-6000 ต่อ 1002 , 400

5. ภารโรง (รร.รัตนโกสินทร์) 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
โทร. 02-567-6000 ต่อ 1002 , 400

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1127 ครั้ง

Engine by shopup.com