22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

09.30 น. - (05 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

 

สำหรับการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

  • ดร.ดวงวดี สังโขบล ผู้เชียวชาญด้านการศึกษาพยาบาลขององค์การอนามัยโลก ประจำองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาพยาบาล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามจันทรา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิสเรศ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี มหากายนันท์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพระปกเกล้า
  • ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • อาจารย์จุรีภรณ์ เจริญพงศ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

 

08 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 92 ครั้ง

Engine by shopup.com