22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความคณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชาว BALA 2561

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชาว BALA 2561

 

 

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดงาน โครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชาว BALA 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ภาคเช้า พิธีทำบุญอาคารคณะ ตักบาตรพระสงค การแข่งขันทักษะวิชาการของแต่ละหลักสูตร ภาคบ่าย การประกวดร้องเพลง และการออกร้านขายสินค้าของนักศึกษา จำนวนกว่า ๑๗ บูธ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

 โครงการวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชาว BALA ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้คู่คุณธรรม การสร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้เกิดองค์ความรู้ สู่การผลิต การบริการสามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ การบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝึกความเป็นเลิศทางวิชาการความกล้าแสดงออก ตลอดจนให้นักศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

  


 

08 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 90 ครั้ง

Engine by shopup.com