22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ/สายสนับสนุน จำนวน 69 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ต.ค.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ/สายสนับสนุน จำนวน 69 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ต.ค.61

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 44 อัตรา
1. วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท (5 ปี) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
2. วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานภาระงานสอน งานวิจัย งานบริกาารทางวิชาการ และงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2561 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561" ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลาปิดทำการของธนาคาร เวลา 21.00 น.

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
จำนวน 25 อัตรา
1.1 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 14,950 บาท
1.2 วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
1.3 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2561 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561" ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลาปิดทำการของธนาคาร เวลา 21.00 น.

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

09 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 960 ครั้ง

Engine by shopup.com