22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความเทศบาลตำบลลานกระบือ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ต.ค.61

เทศบาลตำบลลานกระบือ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กองช่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ม จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา งานธุรการ


กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


สำนักปลดัเทศบาล จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา งานธุรการ
2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 8 อัตรา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


อัตราตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้รับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลาดกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคสอบ ดังนี้ ตำแหน่ง คนงาน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 100 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 277 ครั้ง

Engine by shopup.com