22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด การรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ต.ค.61

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด การรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานครู

 

 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งครู 8 ตำแหน่ง
1. ครูสอนโขน (ยักษ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ระดับปริญญาตรี เงินเดือน 9,140 บาท (ลูกจ้างชั่วคราว)
- ระดับปริญญาโท เงินเดือน 12,000 บาท (ลูกจ้างชั่วคราว)

2. ครูสอนโขน (ลิง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ระดับปริญญาตรี เงินเดือน 9,140 บาท (ลูกจ้างชั่วคราว)

3. ครูสอนโขน (ลิง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ระดับปริญญาโท เงินเดือน 12,000 บาท (ลูกจ้างชั่วคราว)

4. ครูสอนละคร (พระ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ระดับปริญญาตรี เงินเดือน 9,625 บาท (ลูกจ้างเหมาบริการ)

5. ครูสอนเครื่องสาย (ซอด้วง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ระดับปริญญาตรี เงินเดือน 9,140 บาท (ลูกจ้างชั่วคราว)

6. ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน (แคน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ระดับปริญญาตรี เงินเดือน 9,140 บาท (ลูกจ้างชั่วคราว)

7. ครูสอนคีตศิลป์ จำนวน 1 ตำแหนน่ง

- ระดับปริญญาตรี เงินเดือน 9,625 บาท (ลูกจ้างเหมาบริการ)

8. ครูสอนดนตรีสากล (Cllassical percussion) จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ระดับปริญญาตรี เงินเดือน 9,140 บาท (ลูกจ้างชั่วคราว)
- ระดับปริญญาโท เงินเดือน 12,000 บาท (ลูกจ้างชั่วคราว


สายสนับสนุน 4 ตำแหน่ง
9. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เงินเดือน 9,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง (ลูกจ้างชั่วคราว)
10. เจ้าหน้าบรรณารักษ์ เงินเดือน 9,000 บาทจำนวน 1 ตำแหน่ง (ลูกจ้างเหมาบริการ)
11. นักจัดการงานทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง (ลูกจ้างชั่วคราว)
12. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เงินเดือน 8,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง (ลูกจ้างชั่วคราว)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเทพสถิต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 205 ครั้ง

Engine by shopup.com