21 ตุลาคม 2561

ดูบทความโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 88 อัตรา ตั้งแต่ 18 ต.ค.61

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 88 อัตรา ตั้งแต่ 18 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานธุรการ
- ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานการเงินและบัญชี

- ประจำงานการเงิน จำนวน 2 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ

- ประจำงานงานรายได้ จำนวน 7 อัตรา
- ประจำงานงานการเงิน จำนวน 3 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

- ประจำงานงานรายได้ จำนวน 7 อัตรา
- ประจำงานงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

- ประจำงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

6. พนักงานช่างอิเล็กทรอนิกส์

- ประจำงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

7. พนักงานช่างโยธา

- ประจำงานซ่อมบำรงุ จำนวน 1 อัตรา

8. เจ้าหน้าที่ช่างยนต์

- ประจำงานซ่อมบำรุง จำนวน 3 อัตรา

9. เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์

- ประจำงานซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

10. พนักงานช่วยการพยาบาล

- ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 21 อัตรา

11. พนักงานช่วยประชาสัมพันธ์

- ประจำงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

12. พนักงานช่วยขับรถยนต์

- ประจำงานยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา

13. พนังกานช่วยบริหาร

- ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 12 อัตรา
- ประจำงานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
- ประจำงานผลิตยา จำนวน 1 อัตรา

14. พนักงานช่วยงานโภชนาการ

- ประจำงานโภชนาการ จำนวน 20 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ในวันราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-9

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิเทศสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาโท)
- ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา

2. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (วุฒิปริญญาโท)

- ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา

3. นักวิชาการเงินและบัญชี

- ประจำงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
- ประจำงานรายได้ จำนวน 3 อัตรา

4. นักจิตวทิยา

- ประจำสาขาจิตเวช จำนวน 1 อัตรา

5. ครูการศึกษาพิเศษ

- ประจำสาขาจิตเวช จำนวน 1 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ประจำฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือ Download แบบฟอร์ม ใบสมัครได้ที http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกแบบฟอร์มสมัครงาน รพ.ธ : [ประจำ / เงินรายได้ / งบโครงการ] ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ในวันราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-9

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ประจำงานวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน จำนวน 1 อัตรา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี

- ประจำงานรายได้ จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือ Download แบบฟอร์ม ใบสมัครได้ที http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกแบบฟอร์มสมัครงาน รพ.ธ : [ประจำ / เงินรายได้ / งบโครงการ] ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ในวันราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-69

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 65 ครั้ง

Engine by shopup.com