22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ต.ค.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ต.ค.61

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,020 บาท

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
2. เพศชาย/หญิง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิปวส. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,160 บาท

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย/หญิง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

3. ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป วุฒิ ปวช. สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,150 บาท

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย/หญิง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท สังกัดสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,360 บาท

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย/หญิง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

5. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 32,510 บาท (อัตราเลขที่ 1000.9.442(สวพ))

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
2. เป็นชาวต่างประเทศ
3. มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ (ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
4. มีประสบการณ์ทำงานในการวิจัย อย่างน้อย 2 ปี
5. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
6. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
7. อายุไม่เกิน 60 ปี
8. เพศ ชาย/หญิง
9. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
10. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะดำเนินการรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีวุฒิการศึกษาตรงตามที่ระบุไว้เท่านั้น

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน www.rmuti.ac.th  หัวข้อ "ระบบสมัครงานออนไลน์" หรือ http://job.rmuti.ac.th กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


6. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

7. พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 หรือ ม.6
2. เพศชาย/หญิง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (กรุณาแต่งกายสุภาพ) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 171 ครั้ง

Engine by shopup.com