22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา ตัั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ต.ค.61

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา ตัั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชา จำนวน 3 อัตรา

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/การสอนวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ศึกษา/จุลชีววทิยา/มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2. สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิ เครื่องกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการผลิต) / เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์ (การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์ (เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างกลโรงงาน)/เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ)

 

อัตราเงินเดือนละ 8,340 บาท


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ (034) 395093-5

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 208 ครั้ง

Engine by shopup.com