22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความประติมากรรมดอกไม้ “LIFE IS BEATIFUL”

ประติมากรรมดอกไม้ “LIFE IS BEATIFUL”

 

สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรมดอกไม้ “LIFE IS BEATIFUL” นิทรรศการแสดงผลงานการจัดดอกไม้ของนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์เป็นประธานการเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ลานอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษาฯ มทร.ล้านนา

 

  

 

อาจารย์ชูเกียรติ ศิริวงษ์ อาจารย์ผู้สอน กล่าวว่า “การจัดนิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรมดอกไม้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาการจัดดอกไม้และการแกะสลัก โดยในปีนี้กำหนดแนวคิด LIFE IS BEATIFUL ความงามของชีวิต โดยให้นักศึกษาทั้ง 9 กลุ่ม ตีโจทย์และนำเสนอผลงานผ่านการจัดดอกไม้ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกันกับการจัดดอกไม้ ความหมายของดอกไม้ที่นำมาจัดและการวางองค์ประกอบต่างๆ ถือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานอันจะทำให้นักศึกษาเกิดทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริง”

 

 

10 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 131 ครั้ง

Engine by shopup.com