22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 76 อัตรา ตั้งแต่ 16-17 ต.ค.61

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 76 อัตรา ตั้งแต่ 16-17 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานธุรการ 2 จำนวน 3 อัตรา
- กลุ่มงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ศูนย์สุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
- แผนกธุรการ กอ.รพ.ฯ จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 2 อัตรา
- กองการเงิน จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- กองการเงิน จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานธุรการ 1 จำนวน 2 อัตรา
- กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยไตและไตเทียม จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานบริการ 1 จำนวน 23 อัตรา
- กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม จำนวน 1 อัตรา
- ห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา
- หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม จำนวน 1 อัตรา
- หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม จำนวน 1 อัตรา
- หอผู้ป่วยอายุกรรมชาย จำนวน 1 อัตรา
- หอผู้ป่วยอายุกรรมหญิง จำนวน 1 อัตรา
- หอผู้ป่วย จำนวน 2 อัตรา
- ห้องตรวจโรคนรีเวชกรรม จำนวน 1 อัตรา
- หน่วยเวรแปล จำนวน 4 อัตรา
- หมวดโยธาสนาม จำนวน 4 อัตรา
- หมวดซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา
- กลุ่มงานโภชนบำบัด จำนวน 4 อัตรา

6. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร 1 จำนวน 13 อัตรา
- กลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน 13 อัตรา

7. พนักงานเวชระเบียน 1 จำนวน 5 อัตรา
- กลุ่มงานเวชระเบียนและสิทธิการรักษา จำนวน 5 อัตรา

8. พนักงานซัก-อบ-รีด 1 จำนวน 2 อัตรา
- กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ จำนวน 2 อัตรา

9. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 จำนวน 6 อัตรา
- หน่วยงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 อัตรา

10. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 จำนวน 19 อัตรา
- หอผู้ป่วย 80/9 จำนวน 2 อัตรา
- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย จำนวน 2 อัตรา
- หอผู้ป่วย 80/9 จำนวน 1 อัตรา
- หอผู้ป่วย 80/6 จำนวน 4 อัตรา
- หอผู้ป่วย 100/8 จำนวน 2 อัตรา
- หอผู้ป่วย 80/2 จำนวน 1 อัตรา
- หอผู้ป่วย 80/5 จำนวน 3 อัตรา
- หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จำนวน 2 อัตรา
- หอผู้ป่วย 100/9 จำนวน 2 อัตรา


สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ค่าสมัคร 50 บาท) ณ สำนักงานกำลังพล (อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 5) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลขที่ 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.


รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 251 ครั้ง

Engine by shopup.com