21 ตุลาคม 2561

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ต.ค.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ต.ค.61

 


 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน (ครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
- มีบุคลิกภาพดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักบริการ รักและเมตตาเด็ก
- เข้าใจพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านบริหารทั่วไป สาขาบัญชี การเงิน สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint และอุปกรณ์สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการใช้ภาษาไทได้อย่างถูกต้อง สามารถเขีนสรุปประเด็น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เขียน สรุป ย่อ ร่างหนังสือราชการ
- มีความรู้เกี่ยวกับ งานเลขานุการ งานการเงิน งานพัสดุ และระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- มีบุคลิกภาพ เป็นผู้มีจิตใจให้บริการ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทำงานเป็นทีม
- หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้ง และใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์พื้นฐานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Microsoft Ofice ได้
- มีทักษะด้านการสื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
- มีหัวใจบริการและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีหัวใจให้บริการ (Service Mind)
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี (Teamwork)
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านระบเครือข่าย

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี) จำนวน 1 อัตรา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ทำงานในระดับอุดมศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

5. ตำแหน่งคนงานสวน จำนวน 3 อัตรา
- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
- มีสุขภาพแข็งแรง และมีความรับผิดชอบ
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 100 ครั้ง

Engine by shopup.com