22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมรส. จับมือ สมาคมนักสื่อสารมวลชน สฎ. ร่วมหนุนเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

มรส. จับมือ สมาคมนักสื่อสารมวลชน สฎ. ร่วมหนุนเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

หมวดหมู่: การศึกษา

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) ให้การต้อนรับ นายประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส นายกสมาคมนักสื่อสารมวลชนสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินกิจการสมาคมฯ เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีที่ได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ดำรงตำแหน่ง “รักษาราชการแทนอธิการบดี” เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

โดยในโอกาสนี้ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาคมนักสื่อสารมวลชนสุราษฎร์ธานี ที่ให้เกียรติ พร้อมให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยดีตลอดมา โดย มรส. ได้มีการวางแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการให้มีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาวะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เร่งปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคมยิ่งขึ้น สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ สร้างค่านิยมหลักของผู้เรียนให้เกิดความกระจ่างด้านความถนัดของตนเอง ชัดเจนในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อไปตามแนวทางที่ตนเองปรารถนาอย่างไม่ผิดเส้นทาง และสามารถพุ่งเป้าความสำเร็จของตนเองได้

รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า มรส. ยินดีหนุนเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านโดยน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงควบคู่กับการมีคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของ มรส. ที่ว่า “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุบุคคลสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการมีงานทำในท้องถิ่นและเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน

 

 

ด้านนายประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส นายกสมาคมนักสื่อสารมวลชนสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สมาคมฯมีสมาชิกซึ่งประกอบด้วยผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ-โทรทัศน์และผู้ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคม โดยสมาคมฯ เน้นคุณภาพเป็นสิ่งนำทางด้านการดำเนินงาน และยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ มรส. ด้วยการเป็นสื่อกลางการกระจายข่าวสาร โดยเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้น

สำหรับการดำเนินงานร่วมกับสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี รับนโยบายการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารจากผู้บริหารสูงสุด กระจายข่าวสาร กิจกรรม ผ่านกระบวนการ ช่องทาง และวิธีการ ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างการรับรู้ ทัศนคติ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 118 ครั้ง

Engine by shopup.com