22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2018”

งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2018”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2018” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

 ภายในงานแบ่งการนำเสนอผลงานเป็น 3 โซน ได้แก่ โซน 1 เป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายใต้แนวคิด “Creative Foods” เป็นธุรกิจจำลอง ที่ต้องการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย และแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการขายสินค้า อาทิ เกี้ยวซ่าขนมปัง และ ยำขนมจีบ, โซน 2 นำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา Asean studies โดยกำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลของ 10 ประเทศในอาเซียนและหยิบหัวข้อที่สนใจมานำเสนอและจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และสอดแทรกกิจกรรมภายในนิทรรศการของตน เช่น ศึกษาพันธุ์พืชทานาคา สาธิตใช้งานและขั้นตอนการทำ, การสอนการเพ้นท์หน้ากากจากประเทศอินโดนีเซีย, การชิมอาหารประจำชาติจากประเทศฟิลิปปินส์

 

 

โซน 3 นำเสนอธุรกิจส่งออกต่างประเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนวิชา International Business Strategy ภายใต้แนวคิด “Unseen Thainess to The World” กำหนดให้นักศึกษาทำธุรกิจจริง ส่งออกสินค้าและเจรจาธุรกิจกับชาวต่างชาติจริง โดยศึกษาผลิตภัณฑ์ที่สนใจ เริ่มจากกระบวนการสรรหาแหล่งผลิต การทำ Brand สินค้าเจาะตลาดในประเทศและต่างประเทศ วิธีการเข้าถึงลูกค้า ตลอดจนถึงขั้นตอนการจัดทำงานและการสรุปผลกำไรขาดทุน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

 

 

อาจารย์พิริยมาศ ศิริชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการดังกล่าว ถือเป็นผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตร IBM โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สนใจตามความถนัด  โดยเฉพาะการนำเสอนผลงานโซนที่ 3 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องศึกษาผลิตภัณฑ์สินค้าตั้งแต่กระบวนการผลิต ถึงการจัดจำหน่ายและจะต้องมีการจำหน่ายจริง สรุปผลกำไร-ขาดทุน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประสบการณ์ในครั้งนี้ไปต่อยอดธุรกิจของตนได้ในอนาคต อีกทั้งธุรกิจที่ทำนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ก่อนสำเร็จการศึกษาอีกด้วย”

 

 

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 88 ครั้ง

Engine by shopup.com