22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลปลวกแดง รับสมัครลูกจ้างจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 10-26 ต.ค.61

โรงพยาบาลปลวกแดง รับสมัครลูกจ้างจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 10-26 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการพัสดุ จำนวน  ๑  อัตรา
- เพศหญิง/เพศชาย(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเกณฑ์ทหาร(แบบ สด.๔๓) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป(แบบ สด.๘)

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้     

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑  อัตรา
- เพศหญิง/เพศชาย(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเกณฑ์ทหาร(แบบ สด.๔๓) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป(แบบ สด.๘)              
- ได้รับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี-สารสนเทศหรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 

3. พนักงานประจำตึก จำนวน  ๑  อัตรา 
-  เพศหญิง
- ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. พนักงานบริการ จำนวน  ๑  อัตรา
-  เพศหญิง

- ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 - ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

อัตราค่าจ้าง

- อัตราค่าจ้าง ๙,๕๓๐/๒๓ วัน  = ๔๒๐ บาท/วัน (นักวิชาการพัสดุ)

- อัตราค่าจ้าง ๙,๕๓๐/๒๓ วัน = ๔๒๐ บาท/วัน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

- อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐/๒๓ วัน = ๓๓๐ บาท/วัน (พนักงานประจำตึก)

- อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐/๒๓ วัน = ๓๓๐ บาท/วัน (พนักงานบริการ)

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๐ –  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่กลุ่มงานรังสีวิทยา(งานบุคลากร) โรงพยาบาลปลวกแดง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 146 ครั้ง

Engine by shopup.com