26 มีนาคม 2562

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่ 24 ต.ค.- 4 พ.ย.61

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่ 24 ต.ค.- 4 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด จำนวน 25 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาตามที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (จะต้องมีหน่วยกิตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://job.oncb.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน" ตั้งแต่วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุรดาชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

17 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 760 ครั้ง

Engine by shopup.com