26 มีนาคม 2562

ดูบทความมจพ. รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 20 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย.61

มจพ. รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 20 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย.61

 


 

ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

มจพ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา เงินเดือน 20,080 บาท
ตําแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 20,080 บาท
ตําแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 7 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 12 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 13 นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 14 นักวิเทศสัมพันธ์1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 15 วิศวกร 2 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 16 วิศวกร 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 17 วิศวกร (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 24,140 บาท

 

มจพ. วิทยาเขตระยอง จํานวน 3 อัตรา

ตําแหน่งที่ 18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 19 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท
ตําแหน่งที่ 20 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 21,390 บาท

 

ทั้งนี้ รายละเอียดคุณวุฒิที่รับสมัคร หลักสูตรการสอบ ตามประกาศแนบท้ายนี้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รับสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. มจพ.กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 615 ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2555- 2000 ต่อ 1144, 1159, 1189, 1035,1036 http://www.hrd.kmutnb.ac.th

2. มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ อาคารบริหาร ชั้น 2 สํานักงานผู้อํานวยการ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตําบลเนินหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037-217-300 ต่อ 7300

3. มจพ.วิทยาเขตระยอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ กองงาน วิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร. 038-627-000 ต่อ 5106

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

02 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 1686 ครั้ง

Engine by shopup.com