26 มีนาคม 2562

ดูบทความมทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโอนีเซีย

มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโอนีเซีย

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรการเกษตร  ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโอนีเซียนำโดย Prof. Dr.Ir.Suyadu, MS. ณ ห้องประชุม บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจก 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

ซึ่งนอกจากการประชุมพูดคุยการพัฒนาความร่วมมือแล้วยังได้มีการจัดทำ Workshop การพัฒนาสื่อการสอนในรายวิชาสัตวศาสตร์ร่วมกันทั้งสองมหาวิทยาลัย ใน 6 รายวิชาประกอบด้วย รายวิชาการผลิตโคนม (Dairy Cattle Production), รายวิชาการผลิตสัตว์ปีก (Poultry Production), รายวิชาการจัดการของเสียจากสัตว์ (Animal Waste Management), รายวิชาธุรกิจปศุสัตว์ (Livestock Business), รายวิชาฟาร์มผสมผสาน (Integrate Farms) และรายวิชาโภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม (Ruminant Nutrition and Feeding) ซึ่งสื่อการสอนที่ร่วมพัฒนาขึ้น จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของทั้งสอมหาวิทยาลัยต่อไป

 

   

 

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 50 ครั้ง

Engine by shopup.com