26 มีนาคม 2562

ดูบทความม.นครพนม ปลูกจิตสำนึกรักชาติ จัดอบรมประวัติศาสตร์และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

ม.นครพนม ปลูกจิตสำนึกรักชาติ จัดอบรมประวัติศาสตร์และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมี นายกองตรีธารณา คชเสนี และว่าที่ร้อยตรีน้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

 

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นการรวมพลังมวลชนทุกกลุ่ม/ทุกประเภทจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหา และยึดมั่นใน “อุดมการณ์” เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสทาง ถือเป็นอีกหนึ่งพลังในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

 

 

ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมต่างมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย

การจัดอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมจำนวนกว่า 160 คน ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

 

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 81 ครั้ง

Engine by shopup.com