26 มีนาคม 2562

ดูบทความสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธ.ค.61

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธ.ค.61

 

 

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก รวมจำนวน 50 อัตรา

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์          จำนวน 4 อัตรา
2. คณะแพทยศาสตร์          จำนวน 10 อัตรา
3. คณะวิทยาศาสตร์          จำนวน 3 อัตรา
4. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง          จำนวน 2 อัตรา
5. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ          จำนวน 2 อัตรา
6. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต          จำนวน 4 อัตรา
7. วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา          จำนวน 6 อัตรา
8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร           นวน 2 อัตรา
9. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี          จำนวน 3 อัตรา
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร          จำนวน 5 อัตรา
11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ          จำนวน 5 อัตรา
12. คณะการบริหารและจัดการ          จำนวน 2 อัตรา
13. คณะศิลปศาสตร์          จำนวน 2 อัตราวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.hr.kmitl.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ใน วันและเวลาทําการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่รับสมัครและวิธียื่นใบสมัคร ดังนี้
(1) สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสาร การสมัครได้ที่ สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดต่อ คุณปิรันญา เบอร์ติดต่อ 02-329-8000 ต่อ 3272

(2) สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสาร การสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งถึงสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (ต้องจ่าหน้าซองเอกสารโดยชื่อผู้สมัครเท่านั้น พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”) ตั้งแต่บัดนี้ และสิ้นสุดการรับสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสิ้นสุดรับสมัคร

(3) สมัครทางอีเมล hr@kmitl.ac.th ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อม แนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งมาที่ อีเมล: hr@kmitl.ac.th โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบแข่งขันพนักงานสถาบัน สายวิชาการ - พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร” เท่านั้น สามารถติดต่อ คุณปิรันญา โทรศัพท์ 02-3254-8000 ต่อ 3272

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครพํานักอยู่ต่างประเทศ ให้สามารถชําระค่าสมัคร ณ วันสัมภาษณ์ได้ โดยต้องอีเมลแจ้ง พร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้จะมีการแจ้งกลับเพื่อเป็น การยืนยันการสมัครผ่านทางอีเมลไปยังผู้สมัคร

รายละเอียดการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร รวมจำนวน 5 อัตรา

1. ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 613
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัสดุ) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1061
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1062
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1064 และ 1065
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพรายเชน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือกสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.hr.kmitl.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ใน วันและเวลาทําการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่รับสมัครและวิธียื่นใบสมัคร ดังนี้
(1) สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสาร การสมัครได้ที่ สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดต่อ คุณปิรันญา เบอร์ติดต่อ 02-329-8000 ต่อ 3272

(2) สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสาร การสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งถึงสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 (ต้องจ่าหน้าซองเอกสารโดยชื่อผู้สมัครเท่านั้น พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”) ตั้งแต่บัดนี้ และสิ้นสุดการรับสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสิ้นสุดรับสมัคร

(3) สมัครทางอีเมล hr@kmitl.ac.th ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อม แนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งมาที่ อีเมล: hr@kmitl.ac.th โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครสอบแข่งขันพนักงานสถาบันสายวิชาการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ - พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร” เท่านั้น สามารถติดต่อ คุณปิรันญา โทรศัพท์ 02-3254-8000 ต่อ 3272

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครพํานักอยู่ต่างประเทศ ให้สามารถชําระค่าสมัคร ณ วันสัมภาษณ์ได้ โดยต้องอีเมลแจ้ง พร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้จะมีการแจ้งกลับเพื่อเป็น การยืนยันการสมัครผ่านทางอีเมลไปยังผู้สมัคร

รายละเอียดการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 378 ครั้ง

Engine by shopup.com