18 พฤศจิกายน 2561

ดูบทความมหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พ.ย.61

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พ.ย.61

 


 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 2 อัตรา

- คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

3. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 8 อัตรา

- คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

4. ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

- คุณวุฒิปริญญาตรี


กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้สนใจ :อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
- วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
- วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
Website : www2.tsu.ac.th/org/capr 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 30 ครั้ง

Engine by shopup.com