26 มีนาคม 2562

ดูบทความสพป.สุรินทร์ เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 104 อัตรา ตั้งแต่ 10-16 พ.ย.61

สพป.สุรินทร์ เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 104 อัตรา ตั้งแต่ 10-16 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 104 อัตรา


คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
2. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
3. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
4. ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ดังนี้

1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2) วัณโรคในระยะติดต่อ
3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4) โรคติดยาเสพติด
5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับหรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://srn2.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 165 ครั้ง

Engine by shopup.com