26 มีนาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พ.ย.61

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 


ประกาศโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัด (ชาย/หญิง) อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,230 บาท/เดือน
หมายเหตุ การจ้างจะไม่นับระยะเวลาการจ้างต่อเนื่อง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

2. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชาย/หญิง) อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,230 บาท/เดือน
หมายเหตุ การจ้างจะไม่นับระยะเวลาการจ้างต่อเนื่อง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

3. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ชาย/หญิง) อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,030 บาท/เดือน
หมายเหตุ การจ้างจะไม่นับระยะเวลาการจ้างต่อเนื่อง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

4. ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ชาย/หญิง) อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,230 บาท/เดือน
หมายเหตุ การจ้างจะไม่นับระยะเวลาการจ้างต่อเนื่อง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

5. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง) อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,040 บาท/เดือน
หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่สํานักงานเขตสุขภาพ ที่ 8 อุดรธานี

6. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง) อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,150 บาท/เดือน

7. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ชาย/หญิง) อัตราว่าง จํานวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,150 บาท/เดือน

8. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ชาย/หญิง) อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,150 บาท/เดือน

9. ตําแหน่งพนักงานประจําตึก (ชาย) อัตราว่าง จํานวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท/เดือน

10. ตําแหน่งพนักงานบริการ (หญิง) อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท/เดือน

11. ตําแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) (ชาย) อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท/เดือน

12. ตําแหน่งพนักงานบริการ (ชาย) อัตราว่าง จํานวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท/เดือน

13. ตําแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด (ชาย/หญิง) อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท/เดือน

14.ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย) อัตราว่าง จํานวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท/เดือน

15. ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (ชาย) อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,150 บาท/เดือน

16. ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (หญิง) อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,150 บาท/เดือน

17. ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท/เดือน

18.ตําแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด (ชาย/หญิง) อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท/เดือน

 

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล หนองบัวลําภู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

- ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
- ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 20 บาท และค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 114 ครั้ง

Engine by shopup.com