26 มีนาคม 2562

ดูบทความสถาบันราชานุกูล พนักงานราชการทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 12-20 พ.ย.61

สถาบันราชานุกูล พนักงานราชการทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 12-20 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

ประกาศสถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล ในเวลาราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล ในเวลาราชการ

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบติ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบติ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบติ
- ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล ในเวลาราชการ

1. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน)
- รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันราชานุกูล
- รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 121 ครั้ง

Engine by shopup.com