26 มีนาคม 2562

ดูบทความกรมทรัพย์สินทางปัญา รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 8-28 พ.ย.61

กรมทรัพย์สินทางปัญา รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 8-28 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร (ระดับปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์ ทางฟิสิกส์ออปติกส์ หรือ ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค) (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีอินทรีย์ ทางเซรามิก ทางเทคโนโลยีเซรามิก ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีเซรามิก ทางวิศวกรรมเซรามิก

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน" ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

23 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 289 ครั้ง

Engine by shopup.com