26 มีนาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยานครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พ.ย.61

มหาวิทยานครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พ.ย.61

 


 

 

ประกาศมหาวิทยานครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (โดยมีวิธีการคัดเลือก) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์

- คุณวุฒิปริญญเอก อัตราค่าตอบแทน 31,500 บาท
- คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 26,250 บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 22,500 บาท

สังกัด และสาขาวิชาที่เปิดรับ
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 2 อัตรา
2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 อัตรา
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม สาขาวิชาพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
5. สถาบันภาษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
6. สถาบันภาษา สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
7. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมฯ สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา


ประเภททั่วไป
1. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

- คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้สมัครออนไลน์ที่ http://job.npu.ac.th/job ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสมัครด้วยตัวเอง (สมัครในระบบออนไลน์) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 150 ครั้ง

Engine by shopup.com