26 มีนาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครตำแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ย.61

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครตำแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ย.61

 

 

โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ 200 บาท


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-999200 ต่อ 6403 หรือ 3314

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 114 ครั้ง

Engine by shopup.com