18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ก.พ. 62

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ก.พ. 62

 

 

 

ประกาศคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติตามมาตร 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หรือเศรษฐกิจศาสตร์การเกษตร หรือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ระหว่างการรออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ดังนี้

3.1 ผลการสอบ TOEFL (Test of Engilish as a Foreign Language)

- TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
- TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน
- TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน

3.2 ผลการสอบ IELTS (International English Language Testing System) ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
3.3 ผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 625 คะแนน
3.4 ผลการสอบ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
3.5 ผลการสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
3.6 ผลการสอบ SEPT (Silpakorn English Proficiency Test) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

ทั้งนี้ ผลคะแนนสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงผลสอบดังกล่าว


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

- กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2849-7544
- งานการเจ้าหน้า สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-5790
- สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-4043 ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

13 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 440 ครั้ง

Engine by shopup.com