18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 5 - 14 ก.พ. 62

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 5 - 14 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือทางการสหกรณ์
2. มีความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ ภารกิจงานโครงสร้างหน่วยงาน และข้อมูลในเว็บไซต์ของกองแผนงาน รวมถึงมีความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ แผนกกลยุทธ์ การวางแผน เขียนโครงการความร่วมมือด้านการสหกรณ์ระหว่างประเทศ และการบริการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละโปรแกรมได้เป็นอย่างดี เชน โปรแกรม Wod, Excel, Power Point, Infographic, Internet และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อการจัดทำข้อมูลนำเสนองานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารในรูปแบบต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์เพื่อใช้งานต่อได้ตามวัตถุประสงค์
4. บุคลิกและทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และพร้อมในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
5. มีความขยัน อดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้แล้วแต่กรณี
7. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำรายงาน การประมวล การรวบรวม การนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการจัดทำด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยและน่าสนใจ พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลได้ อย่างเป็นระบบ
8. มีจุดเด่นและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น จดรายงานการประชุม และนำเสนอข้อมูล/สื่อสารทำความเข้าใจร่วมกับผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
9. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่ปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์บริการที่ดี การสั่งสมความเชียวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน (อาคาร 2 ชั้น 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 187 ครั้ง

Engine by shopup.com