18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความมทร.สุวรรณภูมิจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร ปลูกฝังประสบการณ์การเรียนรู้ให้เยาวชน

มทร.สุวรรณภูมิจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร ปลูกฝังประสบการณ์การเรียนรู้ให้เยาวชน

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมต่อยอดจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเข้าฐานการเรียนรู้จาก 5 สาขาวิชา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ อาคารพืชศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการของคณะและหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือ ในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงจัดโครงการกิจกรรมต่อยอดการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมและสามารถนำมาพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้ในอนาคต

 
ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือของ 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหารร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาภายใต้การลงนามความร่วมมือ อีกทั้งเพื่อให้อาจารย์นำความรู้ที่ถ่ายทอดมาบูรณาการต่อการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่ทำความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้แก่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จำนวน 174 คน โรงเรียนปัณณวิชญ์ จำนวน 30 คน และโรงเรียนบางปะหัน จำนวน 50 คน

 

05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 102 ครั้ง

Engine by shopup.com