18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความมทร.รัตนโกสินทร์  ชูองค์กร Move Up ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เก่งและดี

มทร.รัตนโกสินทร์  ชูองค์กร Move Up ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เก่งและดี

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 


 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(มทร.)รัตนโกสินทร์  ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี (มทร.)รัตนโกสินทร์  แถลงข่าวเปิดวิสัยทัศน์ว่า มทร.รัตนโกสินทร์ ก่อตั้งมานานกว่า 14 ปี เกิดจากการรวมตัวของสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ ประกอบด้วย 4 พื้นที่ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  วิทยาลัยเพาะช่าง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งแต่ละพื้นที่มีจุดแข็งจุดเด่นที่แตกต่างกัน สำหรับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มุ่งจบออกไปเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ รวมทั้งแถลงเปิดค่านิยมองค์กร รับปีพุทธศักราช 2562 MOVE UP-ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

 
อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์
กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ ตั้งเป้าขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศในหลาย ๆ ด้าน คือ 1.ประกาศค่านิยมองค์กร MOVE UP ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน โดย M คือ ก้าวสู่นวัตกรรม(Move to innovation), o คือ สำนึกความเป็นเจ้าขององค์กร (ownership) , V คือ สอนสร้างเสริมเพิ่มคุณค่า (value) , E คือ ศรัทธาหลักธรรมาภิบาล (ethics) , u คือสมัครสมานสามัคคี (unity) และ P คือ ประสิทธิภาพดีมีวินัย (performance) โดยค่านิยมดังกล่าวบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องถือปฏิบัตินำไปใช้ทั้งเรื่องการทำงานและการเรียนการสอน

 
มหาวิทยาลัยได้สร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
คือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur) หลักสูตรต่าง ๆ จะมุ่งสอนให้นักศึกษาเมื่อจบออกไปแล้วต้องทำงานเป็น ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเก่งและดี ทุกสาขาวิชาจะต้องใช้ระบบสหกิจศึกษาแทนการฝึกงาน โดยเข้าไปเรียนรู้ฝึกฝนในสถานประกอบการจริง 1 ภาคการศึกษาหรือ 4 เดือนสามารถไปฝึกได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สำหรับในเรื่องของการเรียนภาคทฤษฎีนั้นเด็กสมัยนี้เป็นเด็ก Gen Z เขามีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี หลักทฤษฎีต่างๆ เขาสามารถเรียนรู้ได้จากอินเตอร์เน็ต แต่เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาจะได้รับโจทย์จากผู้สอน ได้เห็นการสาธิตบางอย่างที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะเพื่อนำไปฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญและยังสามารถสอบถามรับคำเสนอแนะได้อย่างใกล้ชิด  การเรียนจะเน้นปฏิบัติ 70 % ส่วนอีก 30 % เป็นภาคทฤษฎี ซึ่งการเรียนภาคทฤษฎีนั้นเด็กสมัยนี้มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และหลักทฤษฎีต่างๆสามารถเรียนรู้ได้จากอินเทอร์เน็ต  ซึ่งอาจารย์มีหน้าที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติให้เด็กได้อยากเรียน อยากรู้ และคอยเป็นผู้ให้คำแนะนำเด็กอย่างใกล้ชิด นำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ทั้งกลุ่มไลน์ กลุ่มเฟสบุ๊ค ใช้การสื่อสารออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

 
“การเรียนการสอนระดับปริญญาโท ปริญญาเอกของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีการเรียนการสอนการทำบัญชีดิจิตอล เทคโนโลยีจะถูกแทรกเข้ามาแทบทุกสาขาวิชา เราพยายามเปิดแผนการสอนใหม่ ๆ  ล่าสุดเปิดคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารที่เมื่อจบแล้วสามารถที่จะเข้าไปทำงานได้ทั้งในสถานประกอบการ และเป็นผู้ประกอบการเองได้ด้วย หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวก็มีโรงแรมให้ฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งราชมงคลชมคลื่นที่หัวหินและรัตนโกสินทร์เพลสที่ศาลายา และเร็วๆนี้วิทยาลัยนานาชาติก็กำลังเปิดคนที่มาเรียนจะได้ปริญญาสองดีกรีจากมทร.รัตนโกสินทร์และจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นผมยังมีแนวคิดอยากเปิดการสอนด้านวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ความงาม รวมทั้งหลักสูตรอาชีพที่ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุเรียนได้เพราะสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ (Aging society)ประชาชนกลุ่มนี้มีจำนวนมากขึ้นเราก็เริ่มมีหลักสูตรระยะสั้นๆในรูปแบบบริการวิชาการบ้าง เช่น วิทยาลัยเพาะช่าง ชำนาญเรื่องงานศิลปะก็เปิดสอนให้ผู้สูงอายุมาวาดรูป มาทำงานศิลปะ เป็นต้น

 

 
ผศ.ศิวะ กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่เก่งงานแล้ว มหาวิทยาลัยยังเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีด้วย เพราะถ้าเก่งแล้วไม่ดีเมื่อออกไปสู่สังคมก็ไปสร้างปัญหาให้สังคมอีกในฐานะที่เราเป็นสถานศึกษาจึงต้องมีความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่พึงประสงค์แก่สังคมและประเทศชาติ ผลผลิตของมทร.รัตนโกสินทร์จึงต้องมีคุณสมบัติคือต้องเก่งและดีด้วย

 

06 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 276 ครั้ง

Engine by shopup.com