22 เมษายน 2562

ดูบทความสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. 62

สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- พนักงานสัญญาจ้าง งานสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานควบคุมทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานงบประมาณลงทุน จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานรับรองการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 

2. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

- พนักงานสัญญาจ้าง งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานช่างกล จำนวน 2 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 4 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

 

3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

- พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้ จำนวน 5 อัตรา

 

4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

- พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้และอบอัดน้ำยาไม้ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและการตลาด จำนวน 2 อัตรา

 

5. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามัญจาคีรี จำนวน 1 อัตรา

 

6. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

- พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

 

7. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

- พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานสัญญาจ้าง งานบริการเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการโดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2282-3243-7 ต่อ 134 โดยในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น สำหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.fio.co.th 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 443 ครั้ง

Engine by shopup.com