21 เมษายน 2562

ดูบทความโรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 14 - 21 ก.พ. 62

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่ 14 - 21 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 14 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญทางสถิติ เวชระเบียน

3. ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีทางบรรณารักษ์ศาสตร์

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งด้านพณิชยการ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร

5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาดวิทยา

6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และ
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งด้านพณิชยการ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 478 ครั้ง

Engine by shopup.com