19 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 1,000 อัตรา ตั้งแต่ 14 ก.พ. - 8 มี.ค. 62

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 1,000 อัตรา ตั้งแต่ 14 ก.พ. - 8 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1,000 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. กรณีที่เป็นชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
4. สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

5. ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี อย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน 2 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร (นับแต่วันเข้ารับการทดสอบ) โดยมีเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบ ดังนี้

- ภาษาอังกฤษ

TEIC (Listening and Reading Test) 495 คะแนน
TOEFL IBT 60 คะแนน
CU-TEP 60 คะแนน
IELTS 4.5 คะแนน

- ภาษาจีน

HSK (HANYU SHUIPING KAOSHI
ระดับ 3 240 คะแนน
ระดับ 4 - 6 180 คะแนน

- ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี มีเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบที่ไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถานบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด

ในกรณีผู้สมัครยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
กรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.immigration-thai.com ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2562 จะสามารถกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ถึงเวลา 15.00 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 716 ครั้ง

Engine by shopup.com