18 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 60 อัตรา ดังนี้
- สังกัดคณะแพทยศาสตร์วิชิรพยาบาล (23 อัตรา)

1. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
2. ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง จำนวน 6 อัตรา
3. ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 2 อัตรา
4. ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 4 อัตรา
5. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จำนวน 2 อัตรา
6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา
7. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 5 อัตรา

 

- สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (23 อัตรา)

1. ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา
2. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
4. ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ จำนวน 6 อัตรา
5. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

 

- สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานคร (8 อัตรา)

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง จำนวน 3 อัตรา
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง จำนวน 2 อัตรา
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน จำนวน 3 อัตรา

 

- สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง (6 อัตรา)

ภาควิชาเทคโนโลยี

- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรอาคาร จำนวน 3 อัตรา
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง และการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร

 


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีผลรับรองดังกล่าวไม่เกินสองปี นับถึงวันวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้

(1) TOEFL (iBT) ที่ระดับ 72 คะแนนขึ้นไป
(2) IELTS ที่ระดับ 5.0 คะแนนขึ้นไป
(3) TOEIC ที่ระดับ 785 คะแนนขึ้นไป
(4) CU-TEP ที่ระดับ 70 คะแนนขึ้นไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษในขณะที่บรรจุและแต่งตั้ง ให้ผู้สมัครนำหลักฐานผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษตาม (ค) มายื่นต่อมหาวิทยาลัยได้ภายในระยะเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่บรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งกรณีหากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และให้พ้นจากการเป็นคณาจารย์ประจำ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานประจำตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้ ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th หัวข้อ "รับสมัครงาน/ระบบรับสมัครงาน" ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัคร โดยการรับสมัครเป็นสอบ ดังนี้

- รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัคร ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562
- รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562
- รอบถัดไปของทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 327 ครั้ง

Engine by shopup.com