21 เมษายน 2562

ดูบทความโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล จำนวน 79 อัตรา ตั้งแต่ 14 - 28 ก.พ. 62

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล จำนวน 79 อัตรา ตั้งแต่ 14 - 28 ก.พ. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 79 อัตรา


คุณวุฒิ
1. รับเฉพาะเพศหญิง มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
3. มีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป และไม่เกิน 80 กิโลกรัม
4. มีส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2534-7234 ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. และ 13.30 น. ถึง 15.30 น. (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th) โดยกรอกใบสมัครและติดรูปถ่ายให้เรียบร้อยพร้อมกับแนบเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน โดยสมัครได้ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กำหนดไว้)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 480 ครั้ง

Engine by shopup.com