20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 521 อัตรา ตั้งแต่ 12 มี.ค.- 1 เม.ย. 62

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 521 อัตรา ตั้งแต่ 12 มี.ค.- 1 เม.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) จำนวน 162 อัตรา
โทรศัพท์ 0 2941 3162, 0 2941 1928 และ 0 2941 2698
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บัญชี และหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านบัญชี)
- รับเพศชายหรือเพศหญิง
- อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
- รับวุฒิ ปวช. ทางบัญชี เท่านั้น

2. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 100 อัตรา
โทรศัพท์ 0 2205 1060-3

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ
- รับเพศชายหรือเพศหญิง
- อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
- รับวุฒิ ม.6/ปวช. ทุกสาขา

3. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 125 อัตรา
โทรศัพท์ 0 2205 1526

กลุ่มงานเทคนิค

1. ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและหน้าที่พนักงานวิทยุ จำนวน 90 อัตรา
- รับเพศชายหรือเพศหญิง
- อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
- รับวุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม

2. ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องพิวเตอร์ จำนวน 15 อัตรา
- รับเพศชายหรือเพศหญิง
- อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
- รับวุฒิ ปวช. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์

3. ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 20 อัตรา
- รับเพศชาย
- อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
- รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขา
- ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

4. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 134 อัตรา
โทรศัพท์ 0 2279 9520 - 34 ต่อ 51113 และ 51106
กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง
- รับเพศชาย
- อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
- รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

12 มีนาคม 2562

ผู้ชม 790 ครั้ง

Engine by shopup.com