22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความนิสิต ม.มหาสารคาม เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 24 มีนา “พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย”

นิสิต ม.มหาสารคาม เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 24 มีนา “พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย”

 

 

 

 

ห้องประชุม D 415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มมส พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีสี ช่อง 3 ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต ผู้ซึ่งเป็นพลังคนรุ่นใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมถึงการมุ่งส่งเสริมให้กับนิสิตได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อการเป็นพลเมืองของสังคม ผ่านระบบและกลไกอันถูกต้องและดีงามของการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้ประชาชนชาวไทยได้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 กิจกรรมภายในงาน มีการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย”, กิจกรรมสร้างสรรค์ “บันเทิงเริงปัญญา” รณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ (หมอลำประชาธิปไตย), กิจกรรมพบปะนักข่าว นักแสดง จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งคณะกรรมการการบริหารองค์กรนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 โดยประธานคณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 
นอกจากนี้ รองอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนักข่าว นักแสดง ช่อง3 อาทิ คุณกิตติ สิงหาปัด , กฤต เจนพานิชการ ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร “จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน” โดยเดินจากถนนหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปจนถึง ตลาดคลองถม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมแจกคู่มือการเลือกตั้ง และกล่าวเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้กันให้มากๆ

 

 
โครงการ “มมส พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย” ในวันนี้ ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของหมู่มวลนิสิต ผู้ซึ่งเป็นพลังคนรุ่นใหม่หรือต้นกล้าประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น ยังสื่อให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันการศึกษา และประชาคมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีต่อการรับใช้สังคม ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯที่ว่า “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” รวมถึงการสะท้อนถึงจุดยืนของการทำงานในแบบบูรณาการซึ่งเป็นพลังอันสร้างสรรค์ร่วมกับภาคี ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย

06 มีนาคม 2562

ผู้ชม 84 ครั้ง

Engine by shopup.com