22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ปัจฉิมนิเทศ รร.เครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ปัจฉิมนิเทศ รร.เครือข่ายผู้สูงอายุ ร่วมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

 

 

 

เมื่อวันที่3 มี.ค. 2562ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปัจฉิมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่จัตวา หมู่ 10 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่จัดตั้งขึ้นสนองความต้องการของผู้สูงอายุในท้องถิ่นที่ต้องการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิต

 


 


 
อาจารย์ธวัชชัย ทีปะปาล หัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ และงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ จัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ 160 ชั่วโมง มีการเรียนการสอนใน 5 รายวิชา  คือ วิชาการดูแลสุขภพในวัยสูงอายุ วิชาก้าวทันโลกในวัยสูงอายุ วิชานันทนาการและงานอดิเรกในผู้สูงอายุ วิชาพาหุวัฒนธรรมและภูมิปัญยาท้องถิ่น และวิชาการศึกษาอิสระ  โดยเน้นนักเรียนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยในปีการศึกษา 2561 ทางมหาวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และมีสุขภาพกายและใจที่ดีจึงได้ขยายการเปิดโรงเรียนเข้าไปในชุมชน ด้วยการสนับสนุนหลักสูตรและผู้สอน  โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีแผนที่จะเปิดโรงเรียนเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกชุมชนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง

 

 

 

 

06 มีนาคม 2562

ผู้ชม 63 ครั้ง

Engine by shopup.com