20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 6-21 มี.ค. 62

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 6-21 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

การจ้างบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
              ๑.๑ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จำนวน ๑ อัตรา
              ๑.๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๕๐๐  บาท
              ๑.๓ ปฏิบัติงานที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ในฐานะที่กรมสารนิเทศเป็นกรรมการ
                     ในคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

๒. คุณสมบัติ
               ๒.๑ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
               ๒.๒ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านประชาสัมพันธ์ในระดับดี
               ๒.๓ มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
               ๒.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
               ๒.๕ หากมีประสบการณ์การประชาสัมพันธ์หรือการประสานงานกับหน่วยงานด้านสื่อมวลชนของไทย
                       หรือต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 


๓. ขอบข่ายความรับผิดชอบ
               ๓.๑ ประสานงานกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมและจัดระบบ
                       ฐานข้อมูล ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อนำไปใช้
                       ในการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ new media ต่าง ๆ
               ๓.๒ ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การขอความร่วมมือ
                       ให้ประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และการขอรับหรือจัดส่งข้อมูลหรือภาพถ่ายเพื่อใช้ใน
                        การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
               ๓.๓ ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพิ์ วิทยุและโทรทัศน์
               ๓.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. หลักฐานการสมัคร
               ๔.๑ รูปถ่ายสีปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว
               ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
               ๔.๓ สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
               ๔.๔ สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript) อย่างละ ๑ ฉบับ
               ๔.๕ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) อาทิ portfolio ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาผลการทดสอบวัดระดับ
                        ภาษาต่างประเทศหนังสือรับรองฝึกงาน ฯลฯ

๕. การสมัคร
                ๕.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๖ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
                ๕.๒ ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานการสมัครในข้อที่ ๔ ได้ที่ https://goo.gl/forms/V๗hZOMfaXnKI๐J๓z๒ 
                ๕.๓ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐
                        ต่อ ๒๒๙๒๒ (คุณณรุทธ์) และ ๒๒๐๒๕ (คุณปิ่นพงศ์) ในวันและเวลาราชการ

๖. การคัดเลือก
                ๖.๑ จะพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
                        ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่ http://mfa.go.th/main/th/bulletin/๖๘
                ๖.๒ การคัดเลือกจะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 มีนาคม 2562

ผู้ชม 116 ครั้ง

Engine by shopup.com