19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความสอศ.จัดงาน"มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา” ชูระบบ Big Data System เชื่อมโยงกำลังคน

สอศ.จัดงาน"มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา” ชูระบบ Big Data System เชื่อมโยงกำลังคน

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

สอศ.จัดงาน "มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ"เพื่อแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งสิ้น 50,000 คน  พร้อมเปิดตัว  Big Data System อย่างเป็นทางการฐานข้อมูลอาชีวะ ชี้ปี 62 ยอดผู้เรียนพุ่งจากเดิม 45%

 

 

 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ" และเปิดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (Big Data System) ของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการ โดยมี  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)และผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษารัฐและเอกชน ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีภาคอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจและบริการ สถานประกอบการชั้นนำของประเทศ  ร่วมกันจัดงานแสดงความก้าวหน้าในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 6-7 มีนาคม  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 

 พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ในวันนี้มีการเปิดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (Big Data System) ของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการใช้ความพยายามมา  เป็นเวลากว่า 1 ปีเศษ ทั้งนี้เป็นข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะให้อาชีวศึกษาไปร่วมรวมข้อมูลในการที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือ การวิจัยนวัตกรรมหรือการพัฒนาสู่มาตรฐานอาชีพ

 

 

 ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูพิเศษที่เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษขั้นเชี่ยวชาญ เสริมขึ้นมาอยู่ในส่วนของครูในสถานศึกษา ครูในสถานประกอบการตามโครงการทวิภาคี ประมาณ 500 คน เพื่อเสริมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา  อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขึ้น แบ่งเป็น 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีภารกิจ 6 ฝ่าย ดังนี้ คือ  ฝ่ายข้อมูลกลาง  ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานอาชีพ  ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ  ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้ เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการกำลังแรงงานของสถานประกอบการทั่วประเทศ มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา เชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ดังกล่าว ล่าสุดข้อมูล ณ เดือน ก.พ. มีภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและบริการ สถานประกอบการชั้นนำเข้าลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว 129,341 บริษัท คิดเป็น 100% ของสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีตัวเลขความต้องการกำลังคนกว่า 300,000 อัตรา ในระยะเวลา 1-3 ปีนี้

 

 
พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการเรียนการสอน การวางแผนรับนักเรียนอาชีวศึกษา ที่ผ่านมาพบว่าเด็กสนใจเรียนอาชีวะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา 2560 สัดส่วนผู้เรียนอยู่ที่ 36% ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 40% และคาดว่าปีการศึกษา 2562 จะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 45%  ตนได้กำชับข้อมูลต่าง ๆจะต้องพร้อมที่สุดก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 ในเดือน พ.ค.นี้ เบื้องต้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลอาชีวศึกษา 6 กลุ่ม คือ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ,อาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ,ศึกษาธิการภาค,ศึกษาธิการจังหวัด,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด

 

 

 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ ที่ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ตามภารกิจของอาชีวศึกษา การทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย การประชุมและเสวนาทางวิชาการ การมอบเกียรติบัตรให้กับครูพิเศษ รวมทั้งได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานโดยจัดตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา และที่สำคัญคือการเปิดระบบ Big Data System อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการกำลังแรงงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้

 

 มีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งสิ้น 50,000 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารจากส่วนกลาง ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและอีกหนึ่งไฮไลท์ คือ ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ซึ่งสอศ. ร่วมกับกรมการจัดหางาน และสถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจและบริการ กว่า 200 แห่ง ซึ่งมีอัตราว่าง ที่ต้องการกำลังคนกว่า 10,000 อัตรา 

07 มีนาคม 2562

ผู้ชม 486 ครั้ง

Engine by shopup.com