20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 19 เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 19 เม.ย. 62

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
- ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. กำหนด


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 - วันที่ 19 เมษายน 2562 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
2. สมัครทางไปรษษีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและไปรษณีย์ธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัครมายังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 มหาวิทยาลัยจะถือวันชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนปิดรับสมัครโดยถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นหลักฐาน วงเล็บมุมซองสมัครแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 1/2562
3. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
4. ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 มีนาคม 2562

ผู้ชม 122 ครั้ง

Engine by shopup.com