22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ภายใน 19 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ภายใน 19 มี.ค. 62

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการ  คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - หากมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหรือภาระงานด้านการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า (ให้แนบหลักฐาน)


2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 1 อัตรา

    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
    - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) (ให้แนบหลักฐาน)
    - สามารถขับรถยนต์โดยสาร (รถบัส) หรือรถบรรทุกได้ โดยต้องมีเอกสารรับรองหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานเดิม
    - มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 หรือ ชนิดที่ 4


กำหนดรับสมัคร 
: ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2562  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน : 25 มีนาคม 2562


ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : http://capr.tsu.ac.th

07 มีนาคม 2562

ผู้ชม 57 ครั้ง

Engine by shopup.com