20 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่ 15-22 มี.ค. 62

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่ 15-22 มี.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


 

 

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน
- สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


กลุ่มงานเทคนิค
2. ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ


3. พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 10 อัตรา

สถานที่ปกิบัติงาน
- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) จำนวน 9 อัตรา
- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 35 (สระบุรี) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)


กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 มีนาคม 2562 ทำเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 มีนาคม 2562

ผู้ชม 852 ครั้ง

Engine by shopup.com